Търговия и дистрибуция на петролни продукти и смазочни материали

Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (ЗАРИДСНПНП)

Във връзка с приетите изменения и допълнения в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (ЗАРИДСНПНП) и Наредба за реда и условията за водене на регистър на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, Ви насочваме вниманието към извадки от нормативните актове, касаещи Земеделските производители:


Чл. 2. (1) По смисъла на този закон икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, са:

7. временно съхранение и/или зареждане от земеделски стопанин, регистриран по Закона за подпомагане на земеделските производители, на негови собствени продукти от нефтен произход, извън данъчни складове или складови стопанства на регистрирани получатели, по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове, предназначени за собствената икономическа дейност на земеделския стопанин, които не подлежат на последваща продажба.

 

Общи условия за регистрация

Чл. 7. (1) За да бъде регистрирано за извършване на дейност по чл. 2, ал. 1, всяко лице следва да отговаря на следните условия:

1. да е търговец, регистриран по Търговския закон, по Закона за кооперациите или по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или да е земеделски стопанин, регистриран по Закона за подпомагане на земеделските производители, който извършва дейност по чл. 2, ал. 1, т. 7;

2. не е в производство по несъстоятелност или ликвидация;

3. не е с прекратена регистрация по чл. 176 от Закона за данък върху добавената стойност;

4. едноличният собственик, мажоритарните собственици на капитала, управителите, прокуристите, членовете на органите за управление или надзор на лицето:

а) не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

б) не са или не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

в) не са поставени под пълно или ограничено запрещение;

г) не са били собственици или членове на ръководни или надзорни органи в дружество, което към момента на подаване на заявлението за регистрация и/или през предходната година има неизпълнени задължения за създаване или съхраняване на индивидуално определените му нива на запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, установено с влязло в сила наказателно постановление;

5. няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски, с изключение на задължения по невлезли в сила актове, както и разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения;

6. няма неизпълнени задължения за създаване или съхраняване на индивидуално определените му нива на запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, установени с влязло в сила наказателно постановление, освен ако същите са платени към момента на подаване на заявлението.

Допълнително за земеделски производители:

(2) За да бъде регистрирано за извършване на дейност по чл. 2, ал. 1, т. 7, всяко лице трябва да отговаря и на следните условия:

1. да е регистрирано като земеделски стопанин по реда на Закона за подпомагане на земеделските производители, и

2. да разполага със собствена, наета и/или да ползва на друго правно основание земеделска техника.

 

Специални условия за регистрация

(7) За да бъде регистрирано за извършване на дейност по чл. 2, ал. 1, т. 7, всяко лице трябва да отговаря на следните специални условия:

1. да разполага със собствени, наети или ползвани на друго правно основание съдове и/или резервоари за съхранение на нефт и продукти от нефтен произход с обща вместимост не повече от 50 куб. м;

2. съдовете и/или резервоарите за съхранение на нефт и продукти от нефтен произход са разположени в имот, който е собствен, нает или се ползва на друго правно основание от земеделския стопанин, или в имот, който е посочен в декларацията по чл. 17, ал. 2, т. 3;

3. снабдяването с продукти от нефтен произход за извършване на дейността на земеделския стопанин може да става само от обекти на лица по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 3, съответно от данъчни складове или складови стопанства на регистрирани получатели по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове, като всяко действие се отразява в специален регистър по образец, определен с наредбата по чл. 4, ал. 4, в който се отбелязват датата на зареждане, количеството, обектът, от който е доставено, и идентификация на превозното средство, с което е превозено;

4. съдовете и/или резервоарите за съхранение на нефт и продукти от нефтен произход са с монтирани средства за измерване на изведените от тях количества, като същите се отразяват в специалния регистър по т. 3, в който се вписват датата на зареждане, количеството и регистрацията на земеделската техника, която е заредена;

5. при зареждане на земеделска техника извън стопанството се допуска превоз на нефт и продукти от нефтен произход, заредени от обект от чл. 2, ал. 1, т. 7 до 1000 л, със собствен, нает или ползван на друго правно основание транспорт, като съдовете за превоз трябва да отговарят на условията за пожарна безопасност; количествата нефт и продукти от нефтен произход се отразяват в специалния регистър по т. 3, в който се вписват датата на зареждане, количеството и регистрацията на превозното средство, с което се извършва транспортът, и населеното място и/или места в землището, на които се транспортира; транспортираното количество нефт и продукти от нефтен произход се съпровожда с разпечатка от регистъра;

6. съдовете и/или резервоарите за съхранение отговарят на нормите и правилата за пожарна безопасност.

 

Лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, се регистрират в Министерството на икономиката, като подават заявление за всяка от дейностите по чл. 2, ал. 1 по утвърден от министъра на икономиката образец

 

ОТ НАРЕДБА

СПЕЦИАЛЕН РЕГИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ ПО ЧЛ. 8, АЛ. 7, Т. 3, 4 И 5 ОТ ЗАРИДСНПНП

Чл. 28. Земеделските стопани, регистрирани по Закона за подпомагане на земеделските производители, са длъжни да водят за всеки регистриран обект по чл. 2, ал. 1, т. 7 от ЗАРИДСНПНП специален регистър на земеделските стопани на основание чл. 8, ал. 7, т. 3 от ЗАРИДСНПНП съгласно образец – приложение № 4.

Чл. 29. Специалният регистър се води за всеки регистриран обект по чл. 2, ал. 1, т. 7 от ЗАРИДСНПНП.

Чл. 30. (1) Специалният регистър се води на хартиен носител или в електронен формат.

(2) Всяко действие, подлежащо на вписване в специалния регистър, се вписва незабавно от регистрираното лице, от неговия законен или упълномощен представител.

Чл. 31. (1) Специалният регистър се попълва:

1. на хартиен носител – на томове, като всеки том е прошнурован, номериран и заверен от заявителя, или

2. в електронен формат.

(2) Контролните органи по ЗАРИДСНПНП имат достъп до специалния регистър на земеделските стопани.

(3) Записите в специалния регистър на земеделските стопани се правят незабавно.

Чл. 32. В специалния регистър на земеделските стопани се вписват следните данни:

1. наименование и правна форма на юридическото лице, съответно имената на физическото лице;

2. идентификационни данни: при търговците/юридическите лица – единен идентификационен код, съответно номер на чуждестранната регистрация; при физическите лица – данни за контакт – адрес, телефон и/или адрес на електронна поща;

3. номер и дата на удостоверението за регистрация;

4. идентификационни данни на обекта, за който се води регистъра;

5. за горивата, получавани от земеделския стопанин за собствената му дейност: дата на зареждане на регистрирания обект с гориво, количеството на горивото, обектът, от който е доставено гориво за целите на земеделския стопанин, и идентификация на превозното средство, с което горивото е превозено; 

6. за изведените от обекта на земеделския стопанин горива: данни от средствата за измерване, монтирани на съдовете и/или резервоарите за съхранение на продукти от нефтен произход, за изведените (заредени) от тях количества; в регистъра се вписват датата на зареждане, количеството гориво и данни за регистрацията на земеделската техника, която е заредена;

7. за зареждане на земеделска техника извън обекта на земеделския стопанин:

а) регистрационен номер и вид на превозното средство, с което горивото е транспортирано от обекта до местоназначението (населеното място и/или места в землището);

б) основание, на което земеделският стопанин ползва транспортното средство (собственост, наем или ползване на друго правно основание), включително вид и номер на документа за собственост, наем и др.;

в) дата на зареждане на превозното средство;

г) количеството на зареденото гориво в транспортното средство;

д) местоназначение (населеното място и/или места в землището), до което се транспортира;

е) видът и регистрационният номер на всяка единица земеделска техника.

Чл. 33. Всяко движение на транспортно средство, предназначено за зареждане на земеделска техника извън обекта на земеделския стопанин с гориво на основание чл. 32, т. 7, задължително се съпровожда с разпечатка – копие, препис или др. от специалния регистър за съответния транспортен курс.

Цялата информация

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=139737

 

« назад